Am Hyfforddiant Gofal Cymru Cyf

CCT frontDechreuodd ei weithgareddau hyfforddi yn 1991 Tyfodd Hyfforddiant Gofal Cymru yn gyflym o’i phwrpas cychwynnol o ddarparu hyfforddiant NVQ i grŵp bach o gartrefi preswyl a nyrsio yn yr ardal, yn un lle mae hyfforddiant yn cael ei ddarparu i dros hanner cant o dai ledled Cymru.

Rydym bellach yn darparu dysgu seiliedig ar waith fel rhan o’r Consortiwm B-wbl.Rydym yn parhau i gadw ein hannibyniaeth ond rydym yn cydweithio â chwmnïau eraill yn y grŵp i ddarparu safonau uchel o hyfforddiant yng Nghymru. Credwn fod gweithio fel Consortiwm yn dod â manteision sylweddol trwy gyd-gynllunio a rhannu gwybodaeth ac arferion gorau.

Gyda swyddfeydd yn Sir Gaerfyrddin, mae’r ardal a wasanaethir gan Hyfforddiant Gofal Cymru yn fawr ac amrywiol, gan gynnwys Abertawe, Port Talbot, Llanelli, Porth Tywyn, Caerfyrddin, Sir Benfro, Llandeilo a Llanymddyfri, Llandysul, Aberteifi ac Aberystwyth.

Mae ein tîm o nyrsys, rheolwyr, tiwtoriaid a mwy profiadol iawn mae aseswyr yn parhau i gynnig hyfforddiant a datblygiad ym maes Gofal Iechyd ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer dysgwyr ar bob lefel o allu sy’n cwrdd â gofynion newidiol yr holl sefydliadau Gofal Iechyd ac fe’u cymeradwyir gan gyrff dyfarnu City and Guilds ac OCR.

Mae Hyfforddiant Gofal Cymru yn cydnabod bod yr amgylchedd economaidd presennol yn her wirioneddol i’r dyfodol. Mae’r gallu i recriwtio a chadw staff cymwys mewn sefydliadau gofal yn parhau i ddibynnu’n drwm ar hyfforddiant sy’n gallu bodloni anghenion dysgwyr a chyflogwyr. Mae hyfforddiant sy’n datblygu’r holl staff yn llawn i’w llawn botensial, gan ddefnyddio dulliau a dulliau dysgu hyblyg a pharhaus, yn hanfodol ac yn parhau i fod yn hanfodol.

Ein datganiad cenhadaeth yw …

Drwy ein hymrwymiad cyffredinol i ansawdd, ein nod yw:
Parhau i fod yn ddarparwr hyfforddiant o’r radd flaenaf sydd wedi ymrwymo i wella safonau trwy gyfranogiad uniongyrchol dysgwyr wrth lunio eu profiad dysgu trwy gyfle cyfartal.

Mae Hyfforddiant Gofal Cymru wedi ymrwymo i fabwysiadu polisïau a strategaethau Llywodraeth Cymru. Fel aelod o’r consortiwm B-wbl, rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gydweithio, i sicrhau bod themâu Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang, Llythrennedd, Rhifedd a Sgiliau Llythrennedd Digidol, Cyfleoedd Dwyieithog, Diogelu, Iechyd a Diogelwch ac mae Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn cael eu darparu’n effeithiol. Rydym yn parhau i ganolbwyntio’n llawn ar y gwelliant parhaus mewn canlyniadau llwyddiannus i’n dysgwyr.

Mae Hyfforddiant Gofal Cymru yn gallu paratoi’n dda i gwrdd â heriau newydd y dyfodol, ac mae’n ymroddedig i sicrhau bod y cyflawniad gorau posibl i bob dysgwr yn parhau i fod yn flaenoriaeth.

Mae Hyfforddiant Gofal Cymru yn gweithredu gydag ethos o … Ansawdd, Ymrwymiad, Gweledigaeth a Cyflawniad.