Cyrsiau Lefel 3

Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (4222-22)

Mae’r cymhwyster City & Guilds hwn wedi’i gynllunio i roi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i ddysgwyr i ofalu am eraill mewn ystod eang o leoliadau iechyd neu ofal cymdeithasol.
Mae Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn hyblyg i weddu i bob maes iechyd a gofal cymdeithasol. Gall dysgwyr ddewis llwybr sy’n addas i’w rôl – er enghraifft, gweithio gyda phobl ag anabledd dysgu, pobl â dementia neu blant a phobl ifanc.
Dyma’r prif gymhwyster sy’n ofynnol gan y Comisiwn Gofal Ansawdd yn Lloegr a’r Cynghorau Gofal yng Nghymru a Gogledd Iwerddon.
Dyma’r cymhwyster cydnabyddedig ar gyfer gweithwyr gofal ac uwch weithwyr gofal ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.
I gymryd cymhwyster Lefel 3, rhaid i chi fod yn gweithio mewn lleoliad gofal yn barod.

Mae Lefel 3 yn ddelfrydol os ydych chi’n weithiwr gofal, ac mae gennych rywfaint o gyfrifoldeb yn eich gweithle. Rydych weithiau’n gweithio heb oruchwyliaeth. Rydych chi eisiau datblygu neu ddangos eich sgiliau, efallai i ddod yn weithiwr gofal uwch.
Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y cymhwyster hwn o wefan City & Guilds.

Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith (08353)

Mae’r cymhwyster OCR hwn ar gyfer aseswyr sy’n asesu cymhwysedd galwedigaethol mewn amgylchedd gwaith unigolyn. Mae’n ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr ddangos cymhwysedd mewn amrywiaeth o ddulliau asesu fel arsylwi perfformiad yn yr amgylchedd gwaith, archwilio cynhyrchion gwaith, holi a thrafod gyda’r dysgwr.
Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y cymhwyster hwn o wefan OCR.

Cymwysterau Sgiliau Hanfodol (3868)

Yn sylfaenol i’r agenda sgiliau yng Nghymru, mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a’u cymhwyso rhif, cyfathrebu, llythrennedd digidol a chyflogadwyedd. Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn helpu dysgwyr i ddatblygu a dangos eu bod yn gallu cymhwyso’r sgiliau hanfodol hyn i ystod o sefyllfaoedd tra yn y gwaith, wrth ddysgu a thrwy gydol eu hoes. Dyma’r cymwysterau Sgiliau Hanfodol diwygiedig, a gyflwynwyd o fis Medi 2015 ac yn disodli’r Sgiliau Hanfodol blaenorol a chymwysterau Sgiliau Allweddol ehangach.
Ar Lefel 3, rydym yn cynnig Sgiliau Cymhwyso Rhif Rhif Hanfodol, Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol a Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol.
Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y cymwysterau hyn o wefan City & Guilds.