Polisi Preifatrwydd

Cyflwyniad

Mae golygydd y safle yn cymryd eich hawl i breifatrwydd o ddifrif, ac eisiau i chi deimlo’n gyfforddus gan ddefnyddio’r wefan hon. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn ymdrin â gwybodaeth adnabyddadwy yn bersonol (cyfeirir ato fel “data” isod) y gellir ei gasglu gan y wefan hon. Nid yw’r polisi hwn yn berthnasol i endidau eraill nad ydynt yn eiddo neu’n cael eu rheoli gan olygydd y safle, ac nid yw’n berthnasol i bersonau nad ydynt yn weithwyr neu’n asiantau golygydd y safle, neu nad ydynt o dan reolaeth golygydd y safle. Cymerwch amser i ddarllen y wefan hon Telerau defnyddio.

1. Casglu data

Yn y digwyddiad annhebygol y bydd angen cofrestru ar gyfer cyfrif ar y wefan hon, mae angen cofrestru cyfeiriad e-bost dilys yn unig ac enw defnyddiwr nad yw wedi’i ddewis yn barod. Nid oes gofyn i chi ddarparu unrhyw wybodaeth arall os nad ydych chi eisiau. Cofiwch fod yr enw defnyddiwr yr ydych yn ei ddewis, y cyfeiriad e-bost a ddarperir gennych ac unrhyw wybodaeth arall y byddwch yn ei rhoi yn ei gwneud yn bosibl i chi gael eich adnabod yn bersonol. Fel ar lawer o wefannau, efallai y bydd golygydd y safle hefyd yn derbyn gwybodaeth gyffredinol sy’n cael ei chynnwys mewn ffeiliau log gweinydd, fel eich cyfeiriad IP, a gwybodaeth am y cwci. Mae gwybodaeth am sut y gellir hysbysebu ar y wefan hon (os yw’n wir, mae polisi golygydd y safle i arddangos hysbysebu) wedi’i nodi isod.

2. Defnyddio data

Gellir defnyddio data i addasu a gwella’ch profiad defnyddiwr ar y wefan hon. Ni fydd eich data ar gael i drydydd parti oni bai (i) a ddarperir fel arall yn y Polisi Preifatrwydd hwn; (ii) bod eich caniatâd yn cael ei gael, megis pan fyddwch chi’n dewis dewis i mewn i rannu data; (iii) mae gwasanaeth a ddarperir ar ein gwefan yn gofyn am ryngweithio â thrydydd parti, neu ei ddarparu gan drydydd parti, fel darparwr gwasanaeth cais; (iv) yn unol â chamau cyfreithiol neu orfodi’r gyfraith; (v) canfyddir bod eich defnydd o’r wefan hon yn torri polisi, telerau gwasanaeth, neu ganllawiau defnydd arall, neu os ystyrir bod hynny’n rhesymol angenrheidiol gan olygydd y safle i ddiogelu hawliau cyfreithiol a / neu eiddo cyfreithiol y golygydd; neu (vi) caiff y wefan hon ei brynu gan drydydd parti, ac os felly bydd y trydydd parti hwnnw’n gallu defnyddio’r data yn yr un modd ag a nodir yn y polisi hwn. Os byddwch chi’n dewis defnyddio dolenni a ddangosir ar y wefan hon i ymweld â gwefannau eraill, fe’ch cynghorir i ddarllen y polisïau preifatrwydd a gyhoeddir ar y safleoedd hynny.

3. Cwcis

Fel llawer o wefannau, mae’r wefan hon yn gosod ac yn defnyddio cwcis i wella’ch profiad defnyddiwr – i gofio eich gosodiadau personol, er enghraifft. Gall hysbysebion arddangos ar y wefan hon ac, os felly, gall osod a chyrchu cwcis ar eich cyfrifiadur; mae cwcis o’r fath yn ddarostyngedig i bolisi preifatrwydd y partďon sy’n darparu’r hysbyseb. Fodd bynnag, nid oes gan y partďon sy’n darparu’r hysbysebu fynediad i gwcis y wefan hon. Fel arfer bydd y partďon hyn yn defnyddio codau nad ydynt yn bersonol i’w adnabod neu yn ddienw i gael gwybodaeth am eich ymweliadau â’r wefan hon.

4. Golygu neu ddileu gwybodaeth eich cyfrif

Gallwch ofyn i’ch cyfrif defnyddiwr gael ei ddileu; i wneud hynny, cysylltwch â gweinyddwr y wefan . Gall y cynnwys neu’r data arall a ddarparwyd gennych chi, ac na chaiff y wybodaeth honno ei storio o fewn eich cyfrif defnyddiwr, fel erthyglau a gyhoeddir, barhau i aros ar y safle yn ôl disgresiwn golygydd y safle, hyd yn oed ar ôl dileu eich cyfrif defnyddiwr. Gweler y wefan Telerau defnyddio am fwy o wybodaeth.

5. Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Gellir gwneud newidiadau i’r polisi hwn o dro i dro. Fe’ch hysbysir o newidiadau sylweddol i’r polisi hwn naill ai trwy gyhoeddi cyhoeddiad amlwg ar y safle, a / neu drwy neges e-bost a anfonwyd at y cyfeiriad e-bost a ddarparwyd gennych, sy’n cael ei storio yn eich gosodiadau defnyddiwr.

6. DIM YN GYFARWYDDYD

Er bod y polisi preifatrwydd hwn yn nodi safonau ar gyfer cynnal a chadw data, a phan fydd ymdrechion yn cael eu gwneud i fodloni’r safonau hynny, nid yw golygydd y safle mewn sefyllfa i sicrhau cydymffurfiad â’r safonau hyn. Efallai y bydd ffactorau y tu hwnt i reolaeth olygydd y safle a allai arwain at ddatgelu data. O ganlyniad, nid yw golygydd y safle yn cynnig gwarantau na chynrychiolaethau o ran cynnal a chadw neu ddatgelu data.

7. Gwybodaeth Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y polisi hwn neu am y wefan hon, mae croeso i chi gysylltu â gweinyddwr y wefan: Cysylltwch â gweinyddwr.